close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • GOSPODARKA

 • Polskę, członka UE, obowiązuje podpisana 21.06.2000 r. umowa stowarzyszeniowa UE-Izrael tj. “Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part”.

  Ponadto, Polska i Izrael są sygnatariuszami następujących umów dwustronnych:

   

  • Umowa między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael w sprawie popierania i  wzajemnej ochrony inwestycji z 22.05.1991 r. z późniejszymi zmianami.
  • Umowa między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 22.05.1991 r.
  • Umowa między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej z 22.05.1991 r.
  • Umowa między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael o współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej w dziedzinie rolnictwa i przemysłu spożywczego z 04.10.1991 r.
  • Umowa między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael o współpracy poczty i telekomunikacji z 14.01.1997 r.
  • Umowa między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael o współpracy technicznej w dziedzinie rozwoju mleczarstwa z 09.10.1997 r.
  • Umowa między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael o komunikacji lotniczej z 27.02.1990 r.
  • Umowa między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych z 15.06.2001 r. 
  • Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Gospodarki i Pracy Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie przemysłów obronnych z 17.11.2004 r.

  SYTUACJA GOSPODARCZA IZRAELA:

   

  W 2013 r. tempo wzrostu PKB Izraela było podobne, jak rok wcześniej i wyniosło 3,3% (w 2012 r. – 3,4 %). Mimo że tempo to było najniższe od trzech lat, gospodarka izraelska w ubiegłym roku rozwijała się szybciej niż większość innych gospodarek, członków OECD (średnia dla krajów OECD - 1,2%).

   

  Tempo wzrostu eksportu towarów i usług wyniosło w 2013 r. ok. 1,8% i było niższe o 0,2% niż rok wcześniej. Sektor przedsiębiorstw, rozwijał się w tempie ok. 3,1%. Inflacja zmieściła się w założeniach celu inflacyjnego Banku Izraela  (1-3%) i wyniosła 1,5%. Stopa bezrobocia w wysokości 6,2% była nieznacznie niższa jak rok wcześniej, co nadal oznacza niemal pełne zatrudnienie. Deficyt budżetowy wyniósł ok. 3,2% PKB.  

   

  Konsumpcja indywidualna wzrosła w 2013 r. o 0,4 % w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 3,6 %. Konsumpcja zbiorowa wzrosła w 2013 r. o 3,7% tj. 0,6 pkt. proc szybciej niż  rok wcześniej. Wartość izraelskiego eksportu była w 2013 r. w porównaniu z rokiem poprzednim niższa o 4,9%. Wartość wyeksportowanych towarów wyniosła niemal 47 mld USD.

   

  Izraelski import w 2013 r. w wysokości ok. 58 mld USD był niższy o niecały 1,8% niż rok wcześniej. Inflacja, liczona jako indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych, wyniosła w 2013 r. 1,4%. Tym samym, cel inflacyjny (1-3%) ustalony przez Bank Izraela nie został przekroczony.

   

  Podstawowa stopa procentowa Banku Izraela, w sierpniu 2014 r. wynosiła 0,50%. Relacja długu publicznego do PKB, wyniosła w 2013 r. 66,2%. Według planu izraelskiego Ministerstwa Finansów, do 2015 r. Izrael powinien osiągnąć poziom relacji dług publiczny/PKB w granicach 55-60% tj. średni poziom w krajach należących do OECD.

   

   

  Wg danych izraelskiego Banku Centralnego podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarki izraelskiej w 2013 r. przedstawiają się następująco:


  Tempo wzrostu PKB                                           3,3%

  Tempo rozwoju sektora przedsiębiorstw       3,1%

  Konsumpcja indywidualna                               3,6 %

  Konsumpcja zbiorowa                                        3,7% 

  Stopa bezrobocia                                                 6,2%

  Eksport towarów i usług (rok do roku)         - 4,9%

  Import towarów i usług (rok do roku)           -1,8%

  Inflacja (CTUK)                                                     1,5%

   


   

  Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych:

   

   

  2013

  Przewidywane w 2014

  Produkt Krajowy Brutto w mld NIS

  1053

  1114

  Produkt Krajowy Brutto w mld USD

  291,7

  314,3

  PKB per capita w tys. USD

  30,6

  36,1

  PKB per capita wg parytetu siły nabywczej w tys. USD

  33,4

  34,6

  Tempo wzrostu PKB w %

  3,3

  3,4

  Relacja deficytu budżetowego do PKB w %

  3,2

  2,8

  Relacja długu publicznego do PKB w %

  66

  65,5

  Stopa inflacji CPI w %

  1,7

  1,8

  Stopa bezrobocia w %

  6,2

  5,5

  Wartość obrotów handlu zagranicznego (towary i usługi) w mld NIS (styczeń-listopad)

  361

   

  Wartość eksportu towarów i usług w mld NIS (styczeń-listopad)

  153

   

  Wartość importu towarów i usług w mld NIS (styczeń-listopad)

  208

   

  Wartość BIZ w mld USD (styczeń-wrzesień)

  10,5

  12,6

  Skumulowana wartość BIZ w mld USD (z uwzgl. zmian cen i kursów walut)

  87,5

  99,2

   

  Źródło: na podstawie danych Bank of Israel, Central Bureau of Statistics, Economist Intelligence Unit

   

  W 2013 r. do wypracowaniu PKB Izraela w największym stopniu przyczyniły się następujące sektory gospodarki:

  • usługi               66,4%
  • przemysł          31,2%
  • rolnictwo           2,4%

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: